Algemene voorwaarden

Algemeen

 

 1. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Het Krijgsman Raambekleding V.O.F. akkoord gaat. Krijgsman Raambekleding V.O.F. behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 

Artikel 1 Definities

 

 1. In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 • Krijgsman Raambekleding V.O.F.: De onderneming met de handelsnaam ” Krijgsman Raambekleding V.O.F. “,

 

 • De website: De website van Krijgsman Raambekleding V.O.F. op www.krijgsmanraambekleding.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

 

 • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Krijgsman Raambekleding V.O.F. en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

 

 • Klant: Iedere natuurlijke persoon die met Krijgsman Raambekleding V.O.F. handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

 

Artikel 2 Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Krijgsman Raambekleding V.O.F. en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden.

 

 1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Krijgsman Raambekleding V.O.F. is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen daarin.

 

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief montage door Krijgsman Raambekleding V.O.F., tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Krijgsman Raambekleding V.O.F. de klant een orderbevestiging heeft gezonden.

 

 1. Indien op verzoek van de klant door Krijgsman Raambekleding V.O.F. een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte heeft geaccepteerd, conform de door Krijgsman Raambekleding V.O.F. gestuurde orderbevestiging.

 

 1. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Krijgsman Raambekleding V.O.F. akkoord gaat. Krijgsman Raambekleding V.O.F. behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 

 1. Al onze producten zijn maatwerk producten en worden op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd. Annuleren is alleen mogelijk binnen 48 uur na ontvangst van de orderbevestiging.

 

Artikel 5 Levering

 

 1. Krijgsman Raambekleding V.O.F. zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Krijgsman Raambekleding V.O.F. is niet aansprakelijk voor enige overschrijding van een levertermijn.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan 20 werkdagen wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Krijgsman Raambekleding V.O.F. echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

 

 1. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Krijgsman Raambekleding V.O.F. de wijze van verzending bepaalt.

 

 1. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, daarvoor draagt Krijgsman Raambekleding V.O.F. geen enkele verantwoording.

 

Artikel 6 Retourzendingen

 

 1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Krijgsman Raambekleding V.O.F. nimmer een maatwerkproduct retour.

 

 1. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Krijgsman Raambekleding V.O.F. te wijten is. In zo’n geval zal

 

Krijgsman Raambekleding V.O.F. zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

 

Artikel 7 Garantie

 

 1. Op de door Krijgsman Raambekleding V.O.F. geleverde vouwgordijnsystemen wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaren.

 

 1. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Krijgsman Raambekleding V.O.F., de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

 

 1. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Krijgsman Raambekleding V.O.F.

 

 1. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8 Reclames

 

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

 

 1. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

 

 1. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

 

 1. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien het door Krijgsman Raambekleding V.O.F. geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

 

 1. Indien en voor zover op Krijgsman Raambekleding V.O.F. al aansprakelijkheid mocht rusten, zal Krijgsman Raambekleding V.O.F. uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van grove schuld en opzet van Krijgsman Raambekleding V.O.F. De totale aansprakelijkheid van Krijgsman Raambekleding V.O.F. per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding die de afnemer aan Krijgsman Raambekleding V.O.F. voor het product heeft betaald of verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.

 

 1. Evenmin is Krijgsman Raambekleding V.O.F. aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

 

 1. De klant vrijwaart Krijgsman Raambekleding V.O.F. voor aanspraken van derden, ter zake van schade, welke voortvloeit uit het al dan niet ter beschikking stellen van of het gebruik van het product.

 

Artikel 10 Overmacht

 

 1. Krijgsman Raambekleding V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Krijgsman Raambekleding V.O.F. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Krijgsman Raambekleding V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Krijgsman Raambekleding V.O.F. daaronder begrepen.

 

 1. Krijgsman Raambekleding V.O.F. komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Krijgsman Raambekleding V.O.F. haar verplichtingen had moeten nakomen.

 

 1. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11 Betaling

 

 1. Betaling geschiedt direct bij bestelling via Ideal/internetbankieren.

 

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of opschorting van welke aard dan ook. De afnemer is niet gerechtigd om een opeisbare vordering van Krijgsman Raambekleding V.O.F. te verrekenen met een niet opeisbare vordering van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

 

 1. Indien een betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn is voldaan, is Krijgsman Raambekleding V.O.F. gerechtigd een incassobureau in te schakelen.

 

Artikel 12 Eigendom


 1. Het product blijft eigendom van Krijgsman Raambekleding V.O.F. tot aan navolgende voorwaarden is voldaan. De klant wordt, na afgifte van het product door Krijgsman Raambekleding V.O.F. aan de klant en na volledige betaling door de klant aan Krijgsman Raambekleding V.O.F. van de overeengekomen prijs, eigenaar van het product.

 

Artikel 13 Geschillen

 

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Krijgsman Raambekleding V.O.F., tenzij de kantonrechter bevoegd is. Krijgsman Raambekleding V.O.F. staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Krijgsman Raambekleding V.O.F. en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]